Giáo vụ

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 24/9/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 10/9/2023

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày 17/9/2023 tại trường Đại học Bách Khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 10/9/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 27/8/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 27/8/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 13/8/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 13/8/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 23/7/2023

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày 23/7/2023 tại Đại học Bách Khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 23/7/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 09/7/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 09/7/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 25/6/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 25/6/2023


Back to Top