Giáo vụ

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 09/6/2024

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 09/6/2024

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày 09/6/2024 tại Đại học Bách Khoa

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 26/5/2024

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 26/5/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 12/5/2024

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 12/05/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 21/4/2024

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 21/4/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 07/4/2024

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 07/4/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 24/3/2024

Kết quả thi MOS/IC3 ngày 24/03/2024 tại Trường Đại học Bách khoa

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày 24/3/2024 tại Đại học Bách Khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 24/3/2024


Back to Top