Giáo vụ

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 28/01/2024

Kết quả thi MOS/IC3 ngày 21/01/2024 tại Trường Đại học Bách khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 28/01/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 14/01/2024

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày 21/01/2024 tại Đại học Bách Khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 14/01/2024

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 24/12/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 24/12/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 10/12/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 10/12/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 26/11/2023

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 26/11/2023

Bảng điểm thi chứng chỉ UDCNTT ngày 12/11/2023

Danh sách thí sinh dự thi MOS/IC3 ngày19/11/2023 tại Đại học Bách Khoa

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 12/11/2023


Back to Top